När man sanerar farligt avfall ställs enorma krav på en korrekt hantering. Att det finns förorenad mark är ett vanligt problem på platser där det tidigare har legat industrier eller andra verksamheter som har använt farliga material som exempelvis metaller eller olja. I äldre bostäder finns det till exempel ofta farliga ämnen som asbest och i industrilokaler är det vanligt att det finns spår av PCB, dessa ämnen är väldigt farlig att komma i kontakt med. Det krävs därför byggentreprenader som har diverse tillstånd, kunskap och erfarenhet av att hantera detta farliga avfall både under själva markarbetet. Det krävs även att materialet hanteras på rätt sätt efter arbetet i form av återvinning och sortering.