Mark som är förorenad av metaller, miljögifter eller oljor måste saneras innan den kan återigen kan användas. Sanering betyder i det här fallet att marken återställs och att förorenade ämnen omhändertas. Enligt Naturvårdsverket finns det cirka ett tusen förorenade områden i Sverige av riskklass 1, det vill säga med ”mycket hög risk”. Marksanering är en tjänst som går ut på att behandla förorenade områden så att de återigen kan användas.

Marken som är förorenad behöver hanteras på rätt sätt, vilket oftast innebär att den måste fraktas till en passande anläggning. Exakt hur marksaneringen utförs beror på flera faktorer, bland annat vad marken ska användas till efter saneringen.

Hur fungerar marksaneringsprocessen?

En marksanering består av flera steg i en lång process. Det handlar om mer än att bara gräva bort jord och köra iväg den, saneringen ska även dokumenteras och marken ska undersökas efter att saneringen är utförd. Det finns även flera steg innan själva grävandet kan påbörjas. Generella steg som de flesta marksaneringsprojekt ska ta sig igenom är:

  • Upprättandet av åtgärdsprogram
  • Skapandet av saneringskartor
  • Provtagningar av marken
  • Planering av saneringsutförandet
  • Själva saneringen
  • Deponering i de fall det är aktuellt
  • Återfyllnad av mark
  • Efterhandskontroller

Ibland kan sanering behövas som en del av ett annat uppdrag, exempelvis demontering av en byggnad.

Olika marksaneringsmetoder

När det kommer till saneringen av marken så finns det i princip två olika marksaneringsmetoder:

  • Biologisk sanering
  • Mekanisk sanering.

Den biologiska saneringen går ut på att den förorenade marken behandlas biologiskt så att föroreningarna försvinner. Detta är inte alltid möjligt men det är en metod som kan användas med stor framgång för PAH- och petroleumförorenade massor. Det kan exempelvis handla om att vissa bakterier tillsätts, eller att marken får syre och näring så att vissa ämnen och bakterier kan frodas.

En annan form av biologisk sanering går ut på att jordmassan byggs upp i ”limpor”. Därefter behandlas jorden så att olika mikroorganismer snabbt kan bryta ned föroreningarna. Exakt hur lång tid denna metod tar beror på flera faktorer men generellt så anses det vara en snabb och effektiv metod.

Förutom biologisk sanering så finns även mekanisk sanering. Även inom denna kategori så finns det flera skillnader. Det är till exempel möjligt att tvätta jorden för att få bort föroreningar. Denna metod passar bra för mark som förorenats med tungmetaller. Det är även möjligt att hetta upp jordmassorna och på så sätt förånga vissa föroreningar, dock är detta en relativt kostsam metod jämfört med många andra. Slutligen har vi deponering, en metod som endast används för riktigt förorenade massor.

Vilken eller vilka marksaneringsmetoder som ska användas beror på flera faktorer. Företag som utför sanering av mark utför noggranna analyser innan de bestämmer sig för hur de ska tackla det specifika projektet.

Bra att känna till

Arbetsmiljöverket har sedan 2002 gett ut en handbok om sanering. Boken ”Marksanering –om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden” passar utmärkt att läsa för dig behöver utföra sanering av ett förorenat område. Naturligtvis bör alla som arbetar i branschen redan ha läst boken.

Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Janssons Entreprenad.