Vi går igenom denna typ av markarbete, hur processen ser ut och vad som är värt att tänka på när du ska ta reda på schaktningskostnad. På så sätt blir det lättare för dig att förstå vad arbetet går ut på och hur det utförs.

Vad är schaktning?

Schaktning är en typ av förberedande markarbete som utförs inför uppförandet av ett hus eller anläggningen av en tomt. Schaktningen syftar till formandet av jorden och innefattar även bortförandet av den jord som grävs upp. Schaktningens första syfte är att förbereda jorden så att det finns en plan yta att börja bygga på, samt att skapa plats för VA-ledningar, kablar och dräneringsrör.

Är schaktning en kostnad eller en investering?

Bägge två. Väl utförd schaktning ser till att jorden och marken under en stor byggnad eller ett hus klarar av belastningen. Det kan även handla om att förbereda jorden för en VA-ledning. Detta minimerar risken för framtida problem. Schaktning är en nödvändig del av en nybyggnation och behöver även utföras vid flera typer av underhållsarbeten och renovationer.

Hur ser schaktningsprocessen ut?

Inför ett schaktarbete är det många saker som ska göras, exempelvis upprätta en arbetsmiljöplan, en kontrollplan och en arbetsordning. Det innebär bland annat att man bestämmer regler för arbetsplatsen, beskriver hur arbetet kommer att organiseras och om vissa speciella skyddsåtgärder behöver utföras. Kontrollplanen syftar till att säkerställa att jorden beter sig i enlighet med förväntningarna.

Det är viktigt att känna till de geotekniska förutsättningarna på arbetsplatsen, speciellt när det kommer till grundvattennivån. Denna måste undersökas innan någon form av markarbete inleds. Det finns även olika risker relaterade till olika jordtyper, exempelvis jordskred och tjäle (när vattnet i jorden fryser till hård is).

Själva utförandet beror på vad det är för typ av jord. Schaktarbete som utförs på lera skiljer sig från exempelvis silt, grus, sand, morän, skiktad jord och så vidare. Sand och grus kan exempelvis eroderas vid vattenströmning, eller leda rasa om sanden/gruset överbelastas.

Ta reda på schaktningskostnaden i Stockholm

Om du vill utföra schaktning i Stockholm är det bra att känna till de olika faktorerna som påverkar priset. Det handlar till stor del om vad som behöver göras. För ett dike kan kostnad för schaktning bero på dikets bredd och djup samt hur mycket jord som behöver schaktas bort. Det finns många schaktningsföretag i Stockholm och omnejd som erbjuder tjänster inom markarbete. Det finns även företag som erbjuder rivning, demontering och andra byggrelaterade tjänster i samband med markarbetet.

För att ta reda på kostnaden för schaktning i Stockholm hör av dig till de olika företagen, förklara vad du vill göra och be om en offert. I många fall behövs markarbetet ihop med andra tjänster, exempelvis vid byggandet av ett hus. Då kan det vara smartare att vända sig till ett företag som erbjuder samtliga tjänster och kan ta ett helhetsansvar.

Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Janssons Entreprenad.