Frågan ”varför är återvinning viktigt?” är enkel att svara på. Det är viktigt för att minska mänsklighetens miljöpåverkan, vilket påverkar både oss och våra framtida generationer. Det är även viktigt för att både regeringen och EU har bestämt det. Seriösa företag har idag någon form av miljöpolicy som anger hur de gör för att hantera sitt avfall på bästa sätt.

Avfallshierarkin

Idag finns det något som heter avfallshierarkin, även kallat prioritetstrappan, som skapats av EU. Den anger att avfall först och främst ska återvinnas helt. Material som blev över från ett projekt ska användas i nästa projekt. När det inte går ska så många delar som möjligt återvinnas och återanvändas. På det sättet fortsätter det steg för steg tills den sista delen nås, deponering. Återvinning är inte bara viktigt för att EU kräver att företag återvinner, det är även bra både för ekonomin och för miljön.

Olika fördelar med att återvinna byggavfall

Det finns många fördelar med återvinning, både miljömässigt och ekonomiskt. Vi går igenom några av de viktigaste.

1. Miljöfördelar

  • Sparar energi

Det kräver betydligt mindre energi att återvinna och återanvända byggmaterial och byggavfall jämfört med att tillverka och transportera            helt nytt.

  • Minskar avfall i deponier

Deponering innebär att avfallet i princip hamnar i en soptipp där den inte gör någon nytta alls. Det är det allra sista sättet att behandlaavfall enligt avfallshierarkin. Det finns betydligt bättre sätt att hantera avfall jämfört med att deponera.

  • Minska utsläpp av farliga ämnen

Byggmaterial kan vara hälso- och miljöfarliga. Det gäller speciellt för äldre byggnader som rivs, där kan det förekomma både PCB, asbest och många andra farliga byggmaterial. Dessa behöver hanteras på rätt sätt, annars kan de orsaka långvariga skador på omgivningen.

2. Ekonomiska fördelar

  • Minska kostnader

Alla typer av byggnationer genererar byggavfall av något slag. Genom att ta hjälp av ett professionellt avfallshanteringsföretag går det att minska och effektivisera processen.

3. Byggavfall som kan återvinnas

  • Metall

Att återvinna metall är vanligt idag, inte bara när det kommer till byggmaterial. Metaller som aluminium, koppar och stål kan återvinnas idag på ett effektivt sätt.

  • Trä

Trämaterial kan återvinnas genom att förvandlas till energi i form av biobränsle. Detta bidrar till att minska växthuseffekten.

  • Asfalt

Återvinning av byggmaterial som asfalt är speciellt viktigt eftersom det är 100 % återvinningsbart med rätt metoder och tekniker.

  • Betong

Det är fullt möjligt att återvinna betong, exempelvis som nytt tillsatsmaterial i ny betong eller i form av ballast. Den krossade betongen kan även användas som utfyllnadsmaterial, exempelvis för vägar och dylikt.

  • Glas

Sverige är oerhört bra på att återvinna glas, speciellt från glasförpackningar som flaskor. Glaset kan användas för att tillverka nya glas men även för att tillverka byggmaterial som glasull och skumglas.

Hitta företag som hjälper dig återvinna byggavfall i Stockholm

Återvinning och avfallshantering behöver utföras på rätt sätt. Det finns riktlinjer för hur hanteringen av avfall ska skötas. Det är exempelvis mycket viktigt att avfallet sorteras eftersom detta förenklar avfallshanteringen betydligt vid senare skeden.

För att avfallshanteringen och återvinningen ska fungera effektivt behöver det finnas tydliga strukturer och processer. Bra avfallshantering är med andra ord ett arbete som genomsyrar hela verksamheten, inte bara enskilda byggprojekt eller tillfällen. Det är minst lika viktigt att kontrollera att fastställda processer verkligen efterföljs. Även enklare rutiner, exempelvis att alla arbetare regelbundet städar och sorterar efter sig, kan ha en tydlig påverkan i både återvinningen och även många andra delar av ett byggprojekt.

Du kan naturligtvis överlåta arbetet med återvinning av byggmaterial till ett professionellt företag. På så sätt kan du säkerställa att avfallshanteringen sköts korrekt. Oavsett om du vill utföra din återvinning i Stockholm eller annan ort kan du ta hjälp av ett företag som erbjuder avfallshantering.

Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Janssons Entreprenad.