Återvinning - Välkommen till vår återvinningsstation

På Jansson Entreprenad har vi målet att återvinna och återanvända så mycket som det är möjligt av de massor och de rivningsmaterial som vi hämtar och tar emot – material som vi själva har kapacitet att transportera och återvinna på våra egna fyllnadstippar. Vi ser vårt miljöarbete som en självklarhet och arbetar hela tiden för att minska våra utsläpp från våra maskiner, effektivisera transporter och vara föregångare inom bygg- och rivningsbranschen.

På vår egen återvinningsanläggning har vi möjligheten att kontrollera vår egen återvinning och sorteringsprocess. Därför kan vi vara helt säkra på att vi gör allt vi kan för att hantera farligt avfall, byggnadsmaterial och schaktmassor på bästa sätt. Vi kan ta hand om de allra flesta typer av material och ser till att så lite material som möjligt hamnar på deponi. Har du några frågor om vår återvinningscentral, vårt arbetssätt för att hantera material eller vill bli av med t.ex byggnadsmaterial eller metallskrot? Kontakta oss via mail eller telefon! Vi är dessutom certifierade enligt ISO 14001, en garanti och trygghet för våra kunder som vet att vi tar miljöarbetet på allvar. Genom att se avfallet som en resurs och inte som belastning kan vi vara med och bidra till en mer hållbar bransch.

Återvinning i Stockholm

En stor del av våra uppdrag är i Stockholm och Stockholmsregionen, både när det kommer till rivning och schaktning. Även om vi är baserade i Linköping och har vår egen återvinningscentral ser vi till att återvinna i Stockholm. Oavsett var det är vi river eller schaktar i Sverige ser vår erfarna personal med god materialkännedom/kunskap till att ta tillvara på avfallet så att materialet återanvänds och hanteras på bästa sätt.

Tack vare vårt breda kontaktnät har vi möjlighet att avsätta byggnads- och schaktmaterial på andra återvinningsstationer än våra egna över hela landet.

Återvinning av byggmaterial

När det kommer till återvinning av byggmaterial finns det väldigt stora möjligheter att ta vara på materialet. När en byggnad rivs eller när ett industriområde schaktas handlar det om mycket stora mängder av material som går att ta vara på och återvinnas istället för att hamna på deponi.

Enligt undersökningar kommer cirka 30% av allt avfall i Sverige från bygg-och rivningsbranschen. Enbart gruvindustrin producerar mer avfall. Det betyder att vi som är ledande inom branschen har ett stort ansvar att ligga i framkant när det kommet till att ta reda på material och minska vår miljöpåverkan.

Trots mängden avfall återvinns och återanvänds enbart 50% av den totala mängden av rivnings- och byggavfall. Det finns inom EU en målsättning att vi år 2020 ska återvinna eller återanvända 70% av det icke farliga avfallet från bygg- och rivningsbranschen i Europa. Det finns med andra ord stor förbättringspotential inom detta område.

I storstadsregionerna både rivs och byggs bostäder i snabb takt för att tackla den stora bostadsbristen. Återvinning i Stockholm, Göteborg är mycket viktigt för att möta dessa mål.

På Jansson Entreprenad arbetar vi med vetskapen om att nästan allt kan användas minst en gång till. Byggavfall behöver inte ses som skräp utan kan skapa stor nytta om materialet hanteras på rätt sätt med mindre påverkan på miljö och natur. Byggföretag som vill återvinna material är varmt välkomna att kontakta oss för att på ett smidigt och effektivt sätt bli av med avfall och skrot – vi tar hand om avfallet och ser till att så lite som möjligt av det hamnar på deponi.

Till dig som hittat till vår hemsida som privatperson och undrar över återvinning i Stockholm eller någon annan ort i Sverige. Vänligen besök er hemkommuns hemsida eller kontakta dem för information om återvinning och återvinningcentraler.

Guide – material för återvinning av byggnadsmaterial
Nedan har vi sammanställt en kortare guide med exempel på olika typer av schakt- och byggmaterial som vi har möjlighet att återvinna och vad vi gör med dem på vår återvinning. Vi har kapaciteten att hantera nästan alla typer av material och utför alla typer av sorteringsarbeten på plats.

Asfalt – Särskilt hårt trafikerade vägar omarbetas och rivs upp var 10-15 år. Asfalt är 100% återvinningsbart och kan återanvändas många gånger och bör tas tillvara på.

Bly – Är ett mycket giftigt material som kan finnas i bland annat rörfogar i äldre byggnader. Bly är mycket farligt för djur och natur. Vi sanerar, omhändertar och miljösorterar som farligt avfall.

Asbest – Är ett mycket cancerframkallande och farligt ämne som fortfarande finns i många bostadshus. Asbest är inte farligt så länge det inte bryts sönder, men när det bryts så lossnar mycket små partiklar som är farliga att andas in. Det är lagkrav på att sanera på rätt sätt och omhänderta asbest som farligt avfall.

Koppar – Metallåtervinns, koppar har ett högt värde, genom att återvinna minskar mängden ny koppar som bryts i gruvor runt om i världen och minskar mängden utsläpp.

Betong – Vid rivning och fräsning kan betongen återvinnas och användas som ballastmaterial. Armeringen i betongen sorteras som metallskrot och återvinns även den.

Klinker och kakel – Krossas och återanvänds i utfyllnadsmassor.

Gips – Kan återanvändas som fyllnadsmaterial, användas som gödsel på åkermark eller skickas till speciella anläggningar där gipset återvinns och används för att tillverka nya gipsskivor.

Cellplast – Även kallat för skumplast är miljöfarligt men kan ändå återvinnas. Exempel på cellplast är frigolit och ecoprim.

Metallskrot och rör – Metall sorteras, återvinns och återanvänds. De allra flesta sorters metall kan i stort sett återvinnas hur många gånger som helst. Det krävs mycket mindre resurser för att återvinna metall än att tillverka ny.

PCB – Mycket miljöfarligt ämne som har en mycket lång nedbrytningsprocess. Förekommer oftast i gamla industrilokaler i golv och fogar. PCB är idag förbjudet men är fortfarande relativt vanligt. Vi hanterar och sanerar PCB.

Spånskivor – Kan återanvändas som bränsle i värmeverk och anläggningar som har tillstånd för detta.

Takpannor och tegelpannor – Om tegelstenarna murades med kalkbruk så att de är lätta att ta isär och kan återanvändas utan att processas. Det vill säga återanvändas precis som de är, förutsatt att de inte skadats under rivningen. Annars kan de återvinnas som fyllnadsmassa.

Trä – Återanvänds eller eldas beroende på om det rör sig om tryckimpregnerat trä eller inte. Tryckat eller målat virke får bara eldas i anläggningar som har tillstånd för detta.

Sten – Krossas och används som singel och dräningsmaterial.

Zink – Gamla diskbänkar är ofta tillverkade i zink. Zink sorteras och återvinns som metall.

Återanvändning av förorenade schaktmassor
Schaktmassor som till exempel jord, sand och sten räknas som avfall och ska hanteras på rätt sätt. Schaktmassor från områden som inte är förorenade är godkända att återanvända direkt utan att behöva några tillstånd eller undersökningar av materialet.

Att återvinna eller återanvända schaktmassor från industriområden, saneringsområden, vägbankar, bangårdar, banvallar eller områden där man misstänker förorening kräver tillstånd eller en speciell anmälan. Anledningen till att det krävs tillstånd eller anmälan är att förorenade schaktmassor inte får återanvändas utan att först ha behandlats och att det inte får finnas en risk att föroreningar sprids vidare till nya platser. Innan arbetet med att återanvända schaktmassorna påbörjas ska en bedömning av risken för att orsaka förorening på den nya platsen vara gjord. De massor som anses vara så förorenade att de inte kan återanvändas går till deponi.

Efter att hanterat materialen på vår egen återvinningsanläggning kan vi återanvända schaktmaterialet som fyllnadsmassor och återvinna byggnadsmaterial istället för att det hamnar på deponi där det inte gör någon nytta för någon.

Återvinning byggmaterial

Vi tar emot och återvinner.

Kom in så hjälper vi dig

Med generösa öppettider finns vi alltid till hands.