Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

Vi utför sanering av farligt avfall i hela Sverige

Vår personal är utbildad och innehar erforderlig utbildningar och erfarenhet.

Sanering av farligt avfall – kontakta Jansson Entreprenad

Vi hjälper er med alla typer av saneringsarbeten av förorenade miljöer och byggnader med t.ex PCB, asbest, kvicksilver, dioxiner och andra farliga ämnen.

Att sanera farligt avfall ställer stora krav på korrekt hantering. Förorenad mark är ett vanligt problem på platser där det tidigare legat industrier eller andra typer av verksamheter där farliga material (ex metaller, olja) används. I äldre bostäder finns det ofta asbest och i äldre industrilokaler finns ofta spår av PCB, ämnen som är mycket farliga att komma i kontakt med. Även byggnadsmaterial som betong kan vara kontaminerad och behöva omhändertagas och köras till deponi. Med vår gedigna erfarenhet och utbildade personal kan våra kunder känna sig trygga med att vi tar hand om materialet på ett säkert och effektivt sätt, självklart följer vi alla lagar och regler för egenkontroller och dokumentation.

På Jansson Entreprenad utför vi bland annat:

 • Sanering och av rivningsarbeten av asbest
 • PCB sanering
 • Sanering av tungmetaller (t.ex arsenik, krom, kvicksilver, bly och zink)
 • Sanering av bensin och diverse oljor
 • Sanering av olika lösningsmedel

Vi arbetar efter våra egna dokumertrade rutiner i vårt eget verksamhetssystem som underlag för att underlätta och effektivisera arbetet på arbetsplatsen. För att kunna garantera ett korrekt handhavande har vi en egen återvinningsanläggning. På vår egen återvinning har vi kapacitet att hantera farligt avfall såsom asbest, PCB, metaller och andra kemikalier. På Jansson Entreprenad ser till att materialet hanteras på rätt sätt enligt gällande lagar och regler för att skapa en renare natur, utan gifter och föroreningar som kan skada både människor och djur.

Sanering av asbest

Asbest användes i stor utsträckning under 50-och 60 talet. Materialet var mycket populärt på grund av dess hållbarhet, smidighet, brandskyddande egenskaper och förmåga att isolera både värme och ljud. Tack vare dessa egenskaper användes asbest i flera olika sammanhang bland annat i eternitplattor för fasader på bostäder, ventilationskanaler i bostadshus och som isolering i varmvattenrör. Asbest användes också i stor utsträckning inom industrin, till exempel som bullerdämpning och i färg, fix och fog till kakel. Asbest finns fortfarande i väldigt många bostadshus runt om i landet och skapar problem vid renovering och rivning (läs om våra rivning tjänster).

Asbest är ofarligt så länge det sitter fast eller inkapslat. Det som gör asbest farligt är när materialet bryts sönder. Då bildas ett fint damm som är mycket farligt att andas in. Asbestfibrerna kan tränga långt ner i luftvägarna och är mycket hälsovådligt och cancerframkallande. Fibrerna är mycket små och mycket lätta, det gör att de svävar runt i luften under en lång tid. Därför är det viktigt att hantera materialet med både kunskap och försiktighet.

Asbest får inte användas idag men finns fortfarande i de byggnader som byggdes under 50-60 talet. Byggnader som funnits så pass länge att de behöver renoveras eller rivas för att göra plats för nya byggnader. Eftersom asbest är ett så farligt material finns särskilda föreskrifter för hur sanering av materialet ska hanteras. När det kommer till sanering av asbest ska du vända dig till ett företag som har rätta verktygen och kunskapen för att hantera materialet.

Kontakta Jansson Entreprenad för mer information om sanering av asbest.

PCB sanering

PCB eller polyklorerade bifenyler är ett samlingsnamn för hälso- och miljöfarliga kemikalier som användes inom industrin fram till 1960-talet. PCB räknas som en långlivad organisk förorening, vilket betyder att det tar mycket lång tid för PCB att brytas ned. Även om det var länge sedan PCB helt förbjöds för nyanvändning finns det mycket PCB kvar i marken och i äldre lokaler runt om i landet. Framförallt på industritomter och industrianläggningar.

PCB är mycket farligt och skadar både människor och djur som kommer i kontakt med kemikalierna. I fall där det finns PCB i marken måste stora mängder jord tas bort för att säkerställa att marken inte innehåller några spår av kemikalierna. Det finns mycket regler och lagar att förhålla sig till när det kommer till att hantera samt sanera PCB och farligt avfall. Vår personal är utbildad i att hantera PCB. Enligt gällande förordningar får PCB-haltigt material enbart transporteras av entreprenör som har ett giltigt tillstånd av länsstyrelsen, vilket Jansson Entreprenad självklart har.

På Jansson Entreprenad tar vi oss an olika typer av uppdrag, både förorenade fastigheter och marker eller hantering av farligt avfall. Med en modern maskinpark och kunnig personal tar vi hand om det farliga avfallet. Kontakta Jansson Entreprenad – vi har kunskapen som krävs för att hantera farligt avfall.

Jansson Entreprenad har funnits i över 75 år, vi är baserade i Linköping men utför marksanering, markarbeten, rivningsarbeten med mera i hela Sverige! I Linköping har vi flera avläggningsplatser för schaktmassor. För de marksaneringar vi utför på andra orter än Linköping tar vi hand om materialet och transporterar det till en anläggning i närområdet med kapacitet för att hantera de förorenade massorna.

Mark som är förorenad av metaller, miljögifter eller oljor måste saneras innan den kan återigen kan användas. På Jansson Entreprenad har vi stor erfarenhet av marksanering, transport av farligt avfall och att ta vara på förorenade massor, antingen på våra egna anläggningar eller på annan tillbörlig anläggning. Det finns olika krav på marksanering beroende på vad marken ska användas till. Vi ser till att leva upp till alla krav, lagar och regler som finns för den aktuella marksanering.

Jansson Entreprenad har rätt kompetens och kapacitet för att hantera hela kedjan i projektet. Hela vägen från planering till dokumentation av saneringen. Vi ser till att marksaneringen utförs med effektivitet, säkerhet och kostnadseffektivitet i fokus. Vi ger råd till våra kunder, genomför provtagningar, upprättar åtgärdsprogram, saneringskartor, sanering och deponering av de kontaminderade massorna (i de fall där det behövs), återfyllnad, efterhandskontroller och slutdokumentation.

Det finns flera olika metoder för marksanering beroende på vilken typ av ämne som ska saneras. Vi arbetar främst med biologiska och mekaniska metoder för marksanering. För att veta vilken metod som krävs gör vi analyser på massorna. Vi har återkommande uppdrag från över hela landet av flera olika anledningar. Att utföra en korrekt sanering av förorenad mark kräver både kunskap, erfarenhet och rätt resurser. Jansson Entreprenad har det som krävs för att genomföra lyckas.

Innan schaktning för att ta bort de förorenade massorna börjar måste en bedömning av marken genomföras. Först sker en provtagning där vi noggrant går igenom området, dels för att se vilka typer av föroreningar det rör sig om och hur mycket material som behöver schaktas bort. Mängderna som behöver tas bort beror till stor del på vad marken ska användas till och vilka ämnen som finns i den förorenade marken. Med noggranna tester och kontroller gör vi vår professionella bedömning av vilka åtgärder som är nödvändiga för att återställa marken till användbart skick.

Vi arbetar aktivt för att minska mängden avfall som går till deponi och för att kunna återanvända så mycket som möjligt av de massor vi schaktar bort vid marksaneringar.

Biologiska metoder

Marken renas med biologiska metoder såsom tillsättning av bakterier, näring och syre. Denna metod används för att sanera oljekolväten, lösningsmedel och PAH (polycykliska aromatiska kolväten).

Mekaniska metoder

Det finns flera olika mekaniska metoder för marksanering, en av dessa är jordtvätt som renar jord från många olika eller komplexa föroreningar. Detta är en mycket bra metod för sanering av tungmetaller. Vi har kapacitet att genomföra detta på våra egna anläggningar.

Vi är specialiserade på större marksaneringar där vi schaktar stora mängder material. Som markägare har du mycket att vinna på att marken du äger är fri från kontamineringar, delvis för att den återigen går att använda för att bygga på och delvis för att öka värdet på din mark. Har du ett markområde som du misstänker behöver saneras, tveka inte att höra av dig till Jansson Entreprenad. Vi tar ansvar för att din marksanering utförs så noggrant och kostnadseffektivt som möjligt.

På våra egna efterbehandlingsanläggningar har vi kapacitet att hantera nästan alla typer av farligt avfall och miljöfarliga ämnen. Vår personal är speciellt utbildade i hälsa och säkerhet vid arbete med marksanering i förorenade områden och har kompetensen att hantera farligt avfall. Jansson Entreprenad har tillstånd att transportera och hantera farligt avfall och att mellanlagra avfall.

Som en del av vårt eget miljöarbete är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi har också en av Sveriges mest moderna maskinparker som gör vårt arbete mer effektivt samtidigt som vi sparar in på våra koldioxidutsläpp.

Marksanering, hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden är mycket viktigt för oss på Jansson Entreprenad. Vår personal är särskilt utbildade för hantering av farliga ämnen.

Hälsofarliga ämnen som kan finnas i förorenade områden

 • Dioxiner
 • Fenoler
 • Metaller
 • PCB
 • Klorerade lösningsmedel
 • Svavel och svavelväte
 • Bekämpningsmedel
 • Cyanider
 • PAH

Följ oss på sociala medier!