Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

Kontakta oss för kostnadsfri offert.

Vi finns primärt tillgängliga i orterna:

Vi erbjuder totalåtaganden inom sanering av förorenade markområden.

Marksanering måste utföras när det finns förorenad mark där en renovering eller nybyggnation ska ske. Förorenad mark brukar vara ett resultat av att det tidigare har funnits en miljöfarlig verksamhet på platsen. På Jansson Entreprenad utför vi marksanering i Stockholm, Göteborg och Uppsala med stor kunskap och omsorg.

Marksanering – vad är det och hur går det till?

Om marken är förorenad med metaller, miljögifter eller oljor måste den saneras innan den går att använda. På Jansson Entreprenad utför vi marksanering i Sverige och vi har bred erfarenhet inom området. Vi tar hand om de förorenade massorna, antingen på våra egna anläggningar eller på en annan anläggning. Beroende på vad marken ska användas till finns det olika krav på marksaneringen.

Markens förutsättningar spelar också stor roll för vilken kostnad det blir för marksanering. På Jansson Entreprenad ser vi till att arbetet utförs med effektivitet, säkerhet och kostnadseffektivitet i fokus. Vi har kompetens och kunskap för att hantera hela arbetskedjan, från planering till dokumentation av sanering. Våra andra tjänster inkluderar rivning, demontering, schaktning, fräsning, spontning, och mycket mer

Olika metoder för marksanering

Det finns flera metoder för sanering av förorenad mark och vilken teknik som passar bäst beror på flera faktorer. Vanligaste sättet att hantera förorenad mark är fortfarande deponering. När du ska välja en metod för marksanering är det flera delar som spelar in. Dessa frågor bör man fundera på:

  • Vilket typ av förorening är det som ska saneras?
  • Är det organiska eller oorganiska föroreningar?
  • Hur höga är halterna?
  • Gäller dessa marksaneringsärenden komplexa föroreningar? 

När du har besvarat de här frågorna blir det enklare att se vilken typ av metod som kan vara lämpligast för varje marksaneringsprojekt. De olika metoderna brukar delas upp i fyra huvudgrupper: biologiska, fysikaliska, kemiska och termiska metoder. 

Biologiska metoder

Biologiska metoder omfattas av naturligt förekommande processer i marken som utförs av bakterier och svampar, där den biologiska aktiviteten bryter ner föroreningarna till mindre farliga eller helt ofarliga ämnen. För att den här metoden ska fungera och vara effektiv krävs det en aktiv stam av friska mikroorganismer i jorden.

Fysikaliska metoder

Inom fysikaliska behandlingsmetoder finns det flera tekniker. En teknik som är väl beprövad är jordtvätt. Den här tekniken lämpar sig för många föroreningar och komplexa föroreningar, och principen är att jordmassorna sorteras i olika fraktioner. Föroreningarna binds oftast till de mer finkorniga fraktionerna och när man sedan tvättar bort de fina fraktionerna, sorteras det mesta av föroreningarna ut. 

Kemiska metoder

När man använder sig av kemiska metoder innebär det att man omvandlar föroreningarna. Genom kemisk lakning separerar man eller tar bort föroreningarna. Det som händer då är att jorden förs in i en tank där den blandas med lösningsmedel. 

Det går också att utföra en kemisk rening genom att man spolar jorden med vatten eller vatten tillsammans med olika tillsatser. Det här gör att föroreningarna tas upp genom ett filter där jorden saneras. 

Termiska metoder

Vid termiska metoder värmer man upp de förorenade jordmassorna på olika sätt. Det finns två huvudtyper inom termiska metoder: förbränning och termiska avdrivning. Använder man förbränning kommer föroreningarna att förstöras totalt medan avdrivning utförs med lägre temperatur och föroreningarna lossnar och tas sedan hand om genom rökgasrening. 

Marksanering är vårt miljöansvar som entreprenad

För oss på Jansson Entreprenad är det viktigt att tänka på hälsa och säkerhet vid arbete med marksanering i förorenade områden. Vår personal är särskilt utbildad inom detta samt inom hantering av farliga ämnen. Som en del av vårt miljöarbete är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 för att säkerställa att vi utför arbetet med hänsyn till klimat och miljö. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vårt miljöarbete.

Vårt arbete består av att ge råd till våra kunder, genomföra provtagningar, upprätta saneringsprogram, saneringskartor, deponering och sanering av de kontaminerade massorna (om behovet finns), återfyllnad, efterhandskontroller och sedan slutdokumentation. Kostnad för marksanering kan således variera beroende på flera olika faktorer. Vi kommer gärna ut till arbetsplatser i närheten av Stockholm, Göteborg och Uppsala för att undersöka rådande förutsättningar och diskutera lämpliga marksaneringsmetoder.

Följ oss på sociala medier!