Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

Vi finns primärt tillgängliga i orterna:

Högkvalitativ marksanering Uppsala

Om ni har rivit en byggnad och marken är förorenad behövs en marksanering innan nybyggnation kan påbörjas. Marksaneringen innebär att metaller, oljor eller miljögifter avlägsnas innan marken kan användas. Vi erbjuder marksanering i Uppsala med olika tillvägagångssätt beroende på vilken typ av förorening som ska saneras samt hur höga halterna är. När du kontaktar oss skräddarsyr vi en lösning utifrån just dina förutsättningar. All vår sanering sker på ett miljövänligt sätt och vi tar hand om det miljöfarliga avfallet på ett sätt som är säkert för såväl miljö som människor.

Hur går en marksanering till?

En marksanering i Uppsala kan ske på olika sätt utifrån faktorer så som föroreningarnas omfattning och vad marken ska användas till efteråt. Om det tidigare funnits en miljöfarlig verksamhet på platsen brukar det ha resulterat i förorenad mark, föroreningarna kan komma från metaller, olika typer av miljögifter eller oljor. När du kontaktar oss för en marksanering är det bra om du har så mycket information tillgänglig som möjligt, men vi kan också komma ut till platsen och undersöka förutsättningarna. Vi har kompetens att genomföra provtagningar för att kontrollera föroreningarnas omfattning.

Vi erbjuder en komplett tjänst för marksanering som innefattar rådgivning, provtagning, upprättande av saneringsprogram, saneringskartor, deponering samt sanering av de förorenade massorna. Dessutom står vi till tjänst med återfyllnad och efterkontroller samt givetvis slutdokumentation. Som kund är du delaktig i hela arbetsprocessen för att du ska känna dig trygg under arbetets gång. Innan rivning kan du anlita oss för sanering av farligt avfall i byggnaden, vi har erfarenhet av sanering från asbest, PCB, kvicksilver samt andra farliga ämnen. Jansson Entreprenad följer lagarna och reglerna för säker hantering av farligt avfall.

Olika metoder för marksanering Uppsala

Efter en rivning i Uppsala kan vi erbjuda sanering av marken med fyra olika metoder beroende på markföroreningen som förekommer på din mark. Vi kan använda biologiska metoder där svampar eller bakterier bryter ned föroreningarna till mindre farliga eller ofarliga ämnen. Dock krävs en aktiv stam friska mikroorganismer i jorden. Vid kemisk marksanering omvandlas föroreningarna och genom lakning separeras dem eller avlägsnas. Det sker i en tank där jorden blandas med lösningsmedel. En kemisk rening kan även ske med hjälp av vattenspolning och ett filter som tar upp föroreningarna när jorden saneras.

Den fysikaliska metoden för marksanering innefattar flera tekniker, exempelvis jordtvätt. Jordtvätt passar vid komplexa föroreningar och innebär att jorden sorteras i olika fraktioner. Föroreningar brukar binda sig till finkorniga fraktioner och när de tvättas bort följer merparten föroreningar med. Vi erbjuder också marksanering med termiska metoder. Då värms den förorenade jorden upp antingen för förbränning eller termisk avdrivning. Vid förbränning kommer föroreningarna förstöras helt, medan de vid termisk avdrivning lossnar och sedan hanteras med hjälp av rökgasrening. Vi väljer alltid den metod som lämpar sig för just ditt markområde.

Vad kostar en marksanering i Uppsala?

Priset för en marksanering i Uppsala går inte att ge på rak arm då det beror på ett flertal faktorer så som saneringens omfattning, typ av förorening samt metoden som ska användas. Kostnaden beror på markens förutsättningar och därför besöker vi gärna platsen för att kunna ge ett bättre kostnadsförslag. När du anlitar Jansson Entreprenad för marksanering eller rivning har vi alltid kostnadseffektiviteten i fokus, samtidigt som vi arbetar effektivt och säkert ur både miljösynpunkt och arbetsmiljösynpunkt. En offert från oss är alltid kostnadsfri och fås enklast via vårt kontaktformulär.

Utöver att hjälpa dig med marksanering kan vi också sköta själva byggnadsrivningen, sanering av byggnaden innan rivning samt schaktning, spontning och fräsning. Vi är erfarna av att utföra alla typer av markentreprenad men majoriteten av våra projekt gäller rivningsarbeten. Att anlita oss för totalentreprenad ger ett högkvalitativt arbete som dessutom sker på ett miljövänligt sätt då de flesta av våra maskiner är miljöklassade. Vi har en egen återvinningscentral där vi sorterar, återvinner och återanvänder så mycket material som möjligt för att följa vår nollvision av osorterat avfall.

Anlita Jansson Entreprenad för professionell marksanering Uppsala

Kontakta oss på Jansson Entreprenad för professionell marksanering i Uppsala och resten av Sverige. Du når oss via kontaktformulär, e-post eller telefon. Oavsett om du vill ha hjälp med allt från rivning till marksanering eller enbart en tjänst står vi till ditt förfogande. Inget arbete är för litet eller stort för våra kompetenta medarbetare. Alla våra anställda har den kompetens, utbildning och certifikat som krävs för att få genomföra markanläggningsarbeten. Vi har alltid säkerheten i fokus, såväl för dig som kund, våra anställda och den miljö vi lever i.

Följ oss på sociala medier!