Jansson Entreprenad i Linköping AB

Kontakta oss vardagar 07-18

013 - 27 00 00

Alla andra tider

Jour 24h

Följ oss på sociala medier

Asbests- och PCB-sanering i Stockholm

Janssons Entreprenad finns tillgängliga för dig - vart du än befinner dig. Med bas i Östergötland antar vi uppdrag i hela Sverige där Stockholm utgör centrum för våra arbetsområden. Om du behöver hjälp med PCB-sanering och asbestsanering i Stockholm, anlita oss för ett professionellt utfört arbete.  

Säker sanering av asbest och PCB

Jansson Entreprenad erbjuder auktoriserad sanering av asbest och PCB i förorenade miljöer och byggnader. Med vår utbildade personal och gedigna erfarenhet säkerställer vi att alla föroreningar, avfall och farliga ämnen omhändertas korrekt och säkert. Självklart besitter vi alla tillstånd för hantering av asbest och PCB och följer alla lagar, regler och riktlinjer för egenkontroller, dokumentation och korrekt hantering av asbest och PCB. 

Vad är asbest?

Asbest användes i stor utsträckning under 50–60 talet på grund av dess värdefulla tekniska egenskaper. Det är ett lättarbetat material med hög hållbarhet, brandskyddande egenskaper och förmåga att isolera både värme och ljud. Asbest användes ofta inom byggindustrin och kan därför påträffas i till exempel isoleringsmaterial, kakelfix, kakelfogar och eternitplattor på husväggar och fasader i äldre byggnader.

Varför behövs asbestsanering?

Numera är det förbjudet att använda asbest eftersom det har visat sig utgöra en allvarlig hälsorisk. Men det finns förekommer fortfarande asbest i äldre byggnader som kan utgöra en risk när byggnaden ska rivas eller renoveras.

Asbest blir farligt först när det bryts ner och omvandlas till damm. På grund av sin lätthet kan det cirkulera i luften under lång tid och därmed finns det en stor risk för människan att andas in de skadliga partiklarna. Vid kontakt med ämnet kan svåra skador på kroppsvävnader uppstå samtidigt som det är allergi- och cancerframkallande. Det är därmed oerhört viktigt att utföra rivning eller renovering av äldre konstruktioner med precishet och varsamhet.

Då ämnet medför hälsorisker är det viktigt med en betydande yrkesskicklighet vid asbestsanering. Vår personal har genom erfarenhet och högkvalitativ utbildning i asbesthantering hög kompetens inom området. Vi värdesätter goda kundrelationer och finns alltid tillgängliga för kontakt vid eventuella frågor om asbestsanering.

Så går vår asbestsanering till

I första steget vid rivnings-och renoveringsprojekt av äldre konstruktioner genomför vi en analys för att undersöka om det förekommer asbest någonstans. Det är grundläggande att byggnaden redan i planeringsstadiet genomgår en noggrann kontroll för att rivningen eller renoveringen ska kunna genomföras säkert. Då vi arbetar efter Arbetsmiljöverkets riktlinjer följer vi strikta bestämmelser som reglerar arbetsprocessen.

För att begränsa spridningen av asbest spärrar vi av området runt det som ska rivas eller renoveras. Därefter installeras säkerhets- och luftslussar som förhindrar att asbestens partiklar når andra, närliggande områden. Detta i kombination med skyddskläder och vår moderna utrustning gör Jansson Entreprenad till ett företag som säkert och effektivt tar hand om dina behov av asbestsanering.

Asbestsanering pris

Först efter provtagning och analys av byggnaden kan vi fastställa ett exakt pris för asbestsanering. Ta kontakt med Janssons Entreprenad för vidare information och prisexempel.

PCB-sanering

Vad är PCB?

PCB är en samlingsterm för över 200 hälso- och miljöfarliga ämnen som användes inom industrin fram tills 1960-talet. Innan man förstod hur farliga PCB-ämnena var för människan och djurriket användes dem i bland annat fog- och golvmassa, färger och plaster samt i transformatorer. 

Därför är PCB skadligt

Ämnena är fettlösliga och mycket svåra att bryta ner, PCB är så kallade långlivade organiska föroreningar. På grund av detta finns dem fortfarande kvar i miljön och äldre byggnader trots att PCB förbjöds i Sverige runt 60-talet. Att få i sig höga halter av PCB är mycket farligt då de kan skada hjärnans och nervsystemets utveckling. Ämnena försämrar människans immunförsvar och hormonsystem samtidigt som de också är cancerframkallande. Till följd av dessa miljö- och hälsofarliga effekter är säker PCB-sanering högst nödvändigt vid fall där PCB misstänks förekomma. 

Vilka uppdrag vi utför inom PCB-hantering

Inom verksamheten för PCB-hantering ingår flera arbetsområden. Vi hjälper dig att
hantera farligt avfall i byggnader och marker samt säker omhändertagande och transport till anläggningar med kapacitet att behandla ämnena på ett säkert sätt. Inför en korrekt marksanering genomför vi alltid provtagningar och analyser. Detta klargör vilka ämnen som finns i marken och vi kan därefter göra en bedömning av hur stor mängd av marken som behöver saneras. Beroende på resultatet används sedan biologiska eller mekaniska metoder för bortforsling av den förorenade massan.

Följ oss på sociala medier!