Marksanering av farliga föroreningar

Mark som är förorenad av metaller, miljögifter eller oljor måste saneras innan den återigen kan användas. På Janssons Entreprenad har vi stor erfarenhet av marksanering, transport av farligt avfall och att ta vara på förorenade massor, antingen på våra egna anläggningar eller på annan tillbörlig anläggning. Det finns olika krav på marksanering beroende på vad marken ska användas till. Vi ser till att leva upp till alla krav, lagar och regler som finns för den aktuella marksanering.

Jansson Entreprenad har funnits i över 75 år, vi är baserade i Linköping men utför marksanering, markarbeten, rivningsarbeten med mera i hela Sverige! I Linköping har vi flera avläggningsplatser för schaktmassor. För de marksaneringar vi utför på andra orter än Linköping tar vi hand om materialet och transporterar det till en anläggning i närområdet med kapacitet för att hantera de förorenade massorna.

Jansson Entreprenad har rätt kompetens och kapacitet för att hantera hela kedjan i projektet. Hela vägen från planering till dokumentation av saneringen. Vi ser till att marksaneringen utförs med effektivitet, säkerhet och kostnadseffektivitet i fokus. Vi ger råd till våra kunder, genomför provtagningar, upprättar åtgärdsprogram, saneringskartor, sanering och deponering av de kontaminerade massorna (i de fall där det behövs), återfyllnad, efterhandskontroller och slutdokumentation.

Marksanering metoder

Det finns flera olika metoder för marksanering beroende på vilken typ av ämne som ska saneras. Vi arbetar främst med biologiska och mekaniska metoder för marksanering. För att veta vilken metod som krävs gör vi analyser på massorna. Vi har återkommande uppdrag över hela landet av flera olika anledningar. Att utföra en korrekt sanering av förorenad mark kräver både kunskap, erfarenhet och rätt resurser. Jansson Entreprenad har det som krävs för att genomföra en framgångsrik marksanering oavsett vad för typ och hur mycket förorening det handlar om.

Innan schaktning kan påbörjas måste förorenade massor tas bort. Detta börjar med att en bedömning av marken genomföras. Först sker en provtagning där vi noggrant går igenom området, dels för att se vilka typer av föroreningar det rör sig om och hur mycket material som behöver schaktas bort. Mängderna som behöver tas bort beror till stor del på vad marken ska användas till och vilka ämnen som finns i den förorenade marken. Med noggranna tester och kontroller gör vi vår professionella bedömning av vilka åtgärder som är nödvändiga för att återställa marken till användbart skick.

Vi arbetar aktivt för att minska mängden avfall som går till deponi och för att kunna återanvända så mycket som möjligt av de massor vi schaktar bort vid marksaneringar.

– Biologiska metoder

Marken renas med biologiska metoder såsom tillsättning av bakterier, näring och syre. Denna metod används för att sanera oljekolväten, lösningsmedel och PAH (polycykliska aromatiska kolväten).

– Mekaniska metoder

Det finns flera olika mekaniska metoder för marksanering, en av dessa är jordtvätt som renar jord från många olika eller komplexa föroreningar. Detta är en mycket bra metod för sanering av tungmetaller. Vi har möjligheten att genomföra detta på våra egna anläggningar.

Vi är specialiserade på större marksaneringar där vi schaktar stora mängder material. Som markägare har du mycket att vinna på att marken du äger är fri från kontamineringar, delvis för att den återigen går att använda för att bygga på och delvis för att öka värdet på din mark. Har du ett markområde som du misstänker behöver saneras, tveka inte att höra av dig till Jansson Entreprenad. Vi tar ansvar för att din marksanering utförs så noggrant och kostnadseffektivt som möjligt.

Marksanering – vårt miljöansvar

På våra egna efterbehandlingsanläggningar har vi kapacitet att hantera nästan alla typer av farligt avfall och miljöfarliga ämnen. Vår personal är speciellt utbildade i hälsa och säkerhet vid arbete med marksanering i förorenade områden och har kompetensen att hantera farligt avfall. Jansson Entreprenad har tillstånd att transportera och hantera farligt avfall och att mellanlagra avfall.

Som en del av vårt eget miljöarbete är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi har också en av Sveriges mest moderna maskinparker som gör vårt arbete mer effektivt samtidigt som vi sparar in på våra koldioxidutsläpp.

Marksanering, hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden är mycket viktigt för oss på Jansson Entreprenad. Vår personal är särskilt utbildade för hantering av farliga ämnen.

Hälsofarliga ämnen som kan finnas i förorenade områden
– Dioxiner
– Fenoler
– Metaller
– PCB
– Klorerade lösningsmedel
– Svavel och svavelväte
– Bekämpningsmedel
– Cyanider
– PAH

Marksanering kostnad

Kostnaden för marksanering varierar från projekt till projekt och bestäms utifrån ett par olika faktorer. Detta inkluderar:

  • Hur stort området är som behöver marksanering (kvm)
  • Hur djupt det det behöver schaktas
  • Vad för typ av föroreningar det är
  • Vilken typ av metod av marksanering som krävs för att kunna hantera den specifika föroreningen

Kontakta Jansson Entreprenad idag så hjälper vi dig se över vad kostnaden för marksaneringen blir i ditt fall.

Marksanering i Göteborg, Stockholm och övriga Sverige

Med Janssons Entreprenad får du en smart helhetslösning för marksanering där vi hjälper dig genom varje steg i projektets process, från analys och projektering, till utförande och dokumentation.

Behöver du marksanering i Göteborg, Stockholm eller på annan ort runt om i Sverige? Kontakta Janssons Entreprenad direkt eller besök vår blogg för mer information om vår marksanering, sanering, schaktning och andra tjänster. På vår blogg hittar du användbara guider såväl som intressanta inlägg om bra saker att veta om marksanering.

Läs mer

Kontakta oss