Jansson Entreprenad AB är specialister inom rivning, schakt samt återanvändning och återvinning av byggnadsmaterial. Vår största miljöpåverkan sker vid utsläpp från maskiner.
Vi ska ständigt sträva efter att förbättra vårt miljö- och kretsloppstänkande så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Vi ska arbeta med god marginal till gällande lagstiftning och stödja effektiva miljökrav.
Vi skall öppet kunna redovisa miljöpåverkan och ha en miljödialog med kunder, medarbetare och andra intressenter.
Vi ska förebygga och kontinuerligt minska miljöpåverkan genom utveckling av våra produkter, tjänster och tillverkningsprocesser.
Vi ska vid bedömning av affärspartners betrakta aktivt miljöarbete som en merit samt involvera våra leverantörer i vårt miljöarbete.
Vi ska involvera och fortlöpande utbilda alla anställda i vårt miljöarbete!

hemsidan 499
hemsidan 595
hemsidan 1374