Sanering av farligt avfall – kontakta Jansson Entreprenad

Vi hjälper er med alla typer av saneringsarbeten av förorenade miljöer och byggnader med t.ex PCB, asbest, kvicksilver, dioxiner och andra farliga ämnen.

tt sanera farligt avfall ställer stora krav på korrekt hantering. Förorenad mark är ett vanligt problem på platser där det tidigare legat industrier eller andra typer av verksamheter som använt sig av farliga material (ex metaller, olja). I äldre bostäder finns det ofta asbest och i äldre industrilokaler finns ofta spår av PCB, ämnen som är mycket farliga att komma i direkt kontakt med. Även byggnadsmaterial som betong kan vara kontaminerad och behöva omhändertagas och köras till deponi. Med vår gedigna erfarenhet och utbildade personal kan våra kunder känna sig trygga med att vi tar hand om materialet på ett säkert och effektivt sätt, självklart följer vi alla lagar och regler för egenkontroller och dokumentation.

På Jansson Entreprenad utför vi bland annat:

  • Sanering och av rivningsarbeten av asbest
  • PCB sanering
  • Sanering av tungmetaller (t.ex arsenik, krom, kvicksilver, bly och zink)
  • Sanering av bensin och diverse oljor
  • Sanering av olika lösningsmedel

Vi arbetar efter våra egna dokumenterade rutiner i vårt eget verksamhetssystem som underlag för att underlätta och effektivisera arbetet på arbetsplatsen. För att kunna garantera ett korrekt handhavande har vi en egen återvinningsanläggning. På vår egen återvinning har vi kapacitet att hantera farligt avfall såsom asbest, PCB, metaller och andra kemikalier. På Jansson Entreprenad ser vi till att materialet hanteras på rätt sätt enligt gällande lagar och regler för att skapa en renare natur, utan gifter och föroreningar som kan skada både människor och djur.

Asbestsanering

Asbest användes i stor utsträckning under 50-och 60 talet. Materialet var mycket populärt på grund av dess hållbarhet, smidighet, brandskyddande egenskaper och förmåga att isolera både värme och ljud. Tack vare dessa egenskaper användes asbest i flera olika sammanhang bland annat i eternitplattor för fasader på bostäder, ventilationskanaler i bostadshus och som isolering i varmvattenrör. Asbest användes också i stor utsträckning inom industrin, till exempel som bullerdämpning och i färg, fix och fog till kakel. Asbest finns fortfarande i väldigt många bostadshus runt om i landet och skapar problem vid renovering och rivning.

Asbest får inte användas idag men finns fortfarande i de byggnader som byggdes under 50-60 talet. Byggnader som funnits så pass länge att de behöver renoveras eller rivas för att göra plats för nya byggnader. Eftersom asbest är ett så farligt material finns särskilda föreskrifter för hur sanering av materialet ska hanteras. När det kommer till sanering av asbest ska du vända dig till ett företag som har rätta verktygen och kunskapen för att hantera materialet.

Asbestsanering pris

Priset för asbestsanering varierar beroende på en mängd olika faktorer. Det beror bland annat på:

  • Vad för typ av material som behöver saneras
  • Hur mycket eller hur stor yta det är som behöver saneras
  • Vart någonstans asbestsaneringen behöver utföras.

Det är svårt för oss att ge ett exakt pris för vad asbestsaneringen kommer att kosta i ditt fall utan att veta projektets omfattning och specifikationer. Kontakta oss direkt för mer information om vår asbestsanering så hjälper vi dig att se över vad priset blir i ditt fall.

Vad är PCB sanering?

PCB eller polyklorerade bifenyler är ett samlingsnamn för hälso- och miljöfarliga kemikalier som användes inom industrin fram till 1960-talet. PCB räknas som en långlivad organisk förorening, vilket betyder att det tar mycket lång tid för PCB att brytas ned. Även om det var länge sedan PCB helt förbjöds för nyanvändning finns det mycket PCB kvar i marken och i äldre lokaler runt om i landet. Framförallt på industritomter och industrianläggningar.

PCB är mycket farligt och skadar både människor och djur som kommer i kontakt med kemikalierna. I fall där det finns PCB i marken måste stora mängder jord tas bort för att säkerställa att marken inte innehåller några spår av kemikalierna. Det finns mycket regler och lagar att förhålla sig till när det kommer till att hantera samt PCB sanering och farligt avfall. Vår personal är utbildad i att hantera PCB. Enligt gällande förordningar får PCB-haltigt material enbart transporteras av entreprenör som har ett giltigt tillstånd av länsstyrelsen, vilket Jansson Entreprenad självklart har.

PCB sanering

Det är oerhört viktigt att ett seriöst saneringsföretag anlitas när det kommer till PCB sanering. Ett gott slutresultat ska innebära både en miljösanering såväl som ett tekniskt fungerande hus som inte läcker in fukt eller ut energi. Anlitar du Janssons Entreprenad kan vi säkerställa alla tre.

Sanering i Stockholm, Göteborg och övriga Sverige

På Jansson Entreprenad tar vi oss an olika typer av uppdrag, både förorenade fastigheter och marker eller hantering av farligt avfall. Med en modern maskinpark och kunnig och erfaren personal tar vi hand om det farliga avfallet. Vi har kunskapen som krävs för att hantera farligt avfall och genomföra kompletta PCB saneringar och asbestsanering.

Asbestsanering i Stockholm

Har du misstankar om att det finns asbest i din fastighet i Stockholm kan vi på Janssons Entreprenad hjälpa dig genom hela processen av sanering, från analysen till genomförd sanering. Vi utför asbestsanering för företag såväl som privatpersoner i Stockholm, Göteborg och runt om i övriga Sverige.

Kontakta Jansson Entreprenad idag för mer information om vår sanering eller några av våra andra tjänster i vårt utbud – rivning, demolering, specialtransporter m.m. Du kan även besöka vår blogg och ta del av användbara guider och intressanta inlägg om bland annat vad sanering av farligt avfall innebär.

Läs mer

Kontakta oss