Sanering av farligt avfall – kontakta Jansson Entreprenad

Vi hjälper er med alla typer av saneringsarbeten av förorenade miljöer och byggnader med t.ex PCB, asbest, kvicksilver, dioxiner och andra farliga ämnen.

Att sanera farligt avfall ställer stora krav på korrekt hantering. Förorenad mark är ett vanligt problem på platser där det tidigare legat industrier eller andra typer av verksamheter där farliga material (ex metaller, olja) används. I äldre bostäder finns det ofta asbest och i äldre industrilokaler finns ofta spår av PCB, ämnen som är mycket farliga att komma i kontakt med. Även byggnadsmaterial som betong kan vara kontaminerad och behöva omhändertagas och köras till deponi. Med vår gedigna erfarenhet och utbildade personal kan våra kunder känna sig trygga med att vi tar hand om materialet på ett säkert och effektivt sätt, självklart följer vi alla lagar och regler för egenkontroller och dokumentation.

På Jansson Entreprenad utför vi bland annat:

  • Sanering och av rivningsarbeten av asbest
  • PCB sanering
  • Sanering av tungmetaller (t.ex arsenik, krom, kvicksilver, bly och zink)
  • Sanering av bensin och diverse oljor
  • Sanering av olika lösningsmedel

Vi arbetar efter våra egna dokumertrade rutiner i vårt eget verksamhetssystem som underlag för att underlätta och effektivisera arbetet på arbetsplatsen. För att kunna garantera ett korrekt handhavande har vi en egen återvinningsanläggning. På vår egen återvinning har vi kapacitet att hantera farligt avfall såsom asbest, PCB, metaller och andra kemikalier. På Jansson Entreprenad ser till att materialet hanteras på rätt sätt enligt gällande lagar och regler för att skapa en renare natur, utan gifter och föroreningar som kan skada både människor och djur.

Sanering av asbest

Asbest användes i stor utsträckning under 50-och 60 talet. Materialet var mycket populärt på grund av dess hållbarhet, smidighet, brandskyddande egenskaper och förmåga att isolera både värme och ljud. Tack vare dessa egenskaper användes asbest i flera olika sammanhang bland annat i eternitplattor för fasader på bostäder, ventilationskanaler i bostadshus och som isolering i varmvattenrör. Asbest användes också i stor utsträckning inom industrin, till exempel som bullerdämpning och i färg, fix och fog till kakel. Asbest finns fortfarande i väldigt många bostadshus runt om i landet och skapar problem vid renovering och rivning.

Asbest är ofarligt så länge det sitter fast eller inkapslat. Det som gör asbest farligt är när materialet bryts sönder. Då bildas ett fint damm som är mycket farligt att andas in. Asbestfibrerna kan tränga långt ner i luftvägarna och är mycket hälsovådligt och cancerframkallande. Fibrerna är mycket små och mycket lätta, det gör att de svävar runt i luften under en lång tid. Därför är det viktigt att hantera materialet med både kunskap och försiktighet.

Asbest får inte användas idag men finns fortfarande i de byggnader som byggdes under 50-60 talet. Byggnader som funnits så pass länge att de behöver renoveras eller rivas för att göra plats för nya byggnader. Eftersom asbest är ett så farligt material finns särskilda föreskrifter för hur sanering av materialet ska hanteras. När det kommer till sanering av asbest ska du vända dig till ett företag som har rätta verktygen och kunskapen för att hantera materialet.

Kontakta Jansson Entreprenad för mer information om sanering av asbest.

PCB sanering

PCB eller polyklorerade bifenyler är ett samlingsnamn för hälso- och miljöfarliga kemikalier som användes inom industrin fram till 1960-talet. PCB räknas som en långlivad organisk förorening, vilket betyder att det tar mycket lång tid för PCB att brytas ned. Även om det var länge sedan PCB helt förbjöds för nyanvändning finns det mycket PCB kvar i marken och i äldre lokaler runt om i landet. Framförallt på industritomter och industrianläggningar.

PCB är mycket farligt och skadar både människor och djur som kommer i kontakt med kemikalierna. I fall där det finns PCB i marken måste stora mängder jord tas bort för att säkerställa att marken inte innehåller några spår av kemikalierna. Det finns mycket regler och lagar att förhålla sig till när det kommer till att hantera samt sanera PCB och farligt avfall. Vår personal är utbildad i att hantera PCB. Enligt gällande förordningar får PCB-haltigt material enbart transporteras av entreprenör som har ett giltigt tillstånd av länsstyrelsen, vilket Jansson Entreprenad självklart har.

På Jansson Entreprenad tar vi oss an olika typer av uppdrag, både förorenade fastigheter och marker eller hantering av farligt avfall. Med en modern maskinpark och kunnig personal tar vi hand om det farliga avfallet. Kontakta Jansson Entreprenad – vi har kunskapen som krävs för att hantera farligt avfall.